آناتومی فروشنده حرفه ای 2022

  • در سال جدید بهترین فروشنده سازمان خود شوید!
  • یک بار برای همیشه با اصول حرفه ایی فروش آشنا شوید !
  • برای همیشه با موانع اصلی در فروش آشنا شوید !
  • با اشنایی وانجام مهارتهای کلیدی فروش، فروش خود را چند برابر کنید!
  • در این دوره به طور کاملا فشرده با کلاس جهانی فروش آشنا میشوید!

ویژگی های دوره

در این دوره به صورت فشرده در 13 جلسه با 3 قسمت از مهارتهای کلیدی فروش آشنا میشوید.

  • مهارتهای قبل از جلسه
  • مهارتهای هنگام جلسه
  • مهارتهای بعد از جلسه